Osvojení

Na této stránce se dozvíte základní informace o OSVOJENÍ (adopci), a to například:

  1. Co je to osvojení, jak vzniká a jaké změny s ním souvisejí
  2. Kdo se může stát osvojitelem
  3. Souhlas s osvojením
  4. Sdělení dítěti, že je osvojené
  5. Kde je osvojení upraveno

1. Co je to osvojení, jak vzniká a jaké změny s ním souvisejí?

Osvojením se rozumí přijetí cizího dítěte za vlastní za účelem vzniku nové rodiny pro nezletilé dítě. O osvojení rozhoduje na návrh soud. Osvojení je nově vnímáno jako forma rodičovství, nikoli jako náhradní péče o dítě.

Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu.

Po osvojení zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, zanikají všechna vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou.

Osvojitelé mají stejnou rodičovskou odpovědnost jako při výchově vlastního dítěte. Osvojením získává dítě příjmení osvojitele a osvojitel je zapsán do matriky jako rodič.

2. Kdo se může stát osvojitelem?

Podle občanského zákoníku se osvojitelem může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem. Zdravotní stav osvojitele nesmí omezovat péči o osvojované dítě ve značné míře.

Osvojitelem se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit dítě i jiná osoba.

Osvojuje-li osoba, která již je rodičem, soud zhodnotí, není-li osvojení v zásadním rozporu se zájmy dětí osvojitele.

Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let.

Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými.

3. Souhlas s osvojením

O osvojení nemůže být rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče. Další podrobnosti této rozsáhlé problematiky upravují ustanovení § 805 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

4. Sdělení dítěti, že je osvojené

Nový občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna 2014 ve svém § 836 ukládá povinnost osvojiteli informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky.

5. Kde je osvojení upraveno?

Osvojení je upraveno v § 794 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

NENAŠLI JSTE ZDE ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY?

Máte další otázky? Napište na info@valika.cz, zavolejte na 739 69 53 96 (p. Najman) nebo si domluvte osobní konzultaci. 

Napsat komentář