Dávky pěstounské péče

Pěstoun, který pečuje o dítě, má NÁROK NA DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE. Všechny toto dávky vyplácí pobočka Úřadu práce podle bydliště pěstouna.

Pěstoun má při splnění zákonem stanovených podmínek (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) nárok na tyto dávky:

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU POTŘEB DÍTĚTE

Kdo má nárok? Nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Po dosažení zletilosti nárok zůstává zachován až do 26 let za předpokladu řádného studia a trvalého žití a spolupodílení se na úhradě svých nákladů s pěstounem.

Jaká je výše příspěvku? Výše příspěvku je odstupňovaná podle věku dítěte a závislosti na pomoci jiné fyzické osoby

 • 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let
 • U dětí, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby stanovuje výši příspěvku § 47f odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb.

ODMĚNA PĚSTOUNA

Kdo má nárok? Pěstoun (osoba pečující) a pěstoun na přechodnou dobu (osoba v evidenci). Pěstoun má nárok na odměnu pěstouna i po dosažení zletilosti dítěte za předpokladu, že dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb.

Jaká je výše příspěvku? Závisí na počtu dětí v péči a na jejich závislosti na péči jiné osoby.

 • 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě
 • 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti
 • 30 000 Kč, je-li pečováno alespoň o 3 děti nebo o dítě se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí
 • 20 000 Kč, jde-li o pěstouna na přechodnou dobu
 • Za každé dítě svěřené do péče nad počet 3 dětí se odměna zvyšuje o 6 000 Kč

Odměna je nově posuzována jako příjem ze závislé činnosti. Z odměny pěstouna se platí daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Všechny tyto srážky za pěstouna provádí Úřad práce. Pěstoun dostává na účet již „čistou“ odměnu.

PŘÍSPĚVEK PŘI PŘEVZETÍ DÍTĚTE

Kdo má nárok? Pěstoun při převzetí dítěte do péče. Pěstounem se v tomto případě rozumí pěstoun(„v pravém slova smyslu“), ale i osoba, která má zájem stát se pěstounem (má dítě svěřeno do péče například na základě předběžného opatření).

Jaká je výše příspěvku? Výše jednorázového příspěvku je závislá na věku dítěte.

 • 8 000 Kč, jde-li o dítě do 6 let
 • 9 000 Kč, jde-li o dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 10 000 Kč, jde-li o dítě ve věku od 12 do 18 let

PŘÍSPĚVEK NA ZAKOUPENÍ OSOBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

Kdo má nárok? Pěstoun, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna.

Jaká je výše příspěvku? Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.

PŘÍSPĚVEK PŘI UKONČENÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Kdo má nárok? Fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Jaká je výše příspěvku? Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

Aktualizováno 12.05.2020

Napsat komentář