Dohoda o výkonu pěstounské péče

Jedná se dokument, který blíže upravuje (specifikuje) práva a povinností pěstounů a orgánu sociálně – právní ochrany dětí nebo pověřené organizace. Účelem této dohody je zajištění pomoci pěstounům, protože převzetí dítěte do pěstounské péče klade značné nároky na osoby, které dítě do péče převzaly, a proto je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

Dohoda o výkonu pěstounské péče je upravena v § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Jak dlouho dohoda o výkonu pěstounské péče trvá?

Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá po dobu, po kterou

  1. trvá pěstounská péče,
  2. trvá péče fyzické osoby, které bylo před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě rozhodnutím soudu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,
  3. je osoba rozhodnutím krajského úřadu vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu,
  4. probíhá soudní řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, k němuž nemá vyživovací povinnost.
Kdy může být dohoda o výkonu pěstounské péče vypovězena se strany Valiky?
  1. Pokud pěstoun závažně nebo opakovaně porušuje povinnosti, ke kterým se zavázal v dohodě o výkonu pěstounské péče
  2. Pokud pěstoun opakovaně maří sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
  3. Pokud pěstoun na přechodnou dobu odmítne bez vážného důvodu přijmout dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu
Kdy může dohodu o výkonu pěstounské péče vypovědět pěstoun?
  1. Pěstoun může dohodu o výkonu pěstounské péče vypovědět kdykoli bez udání důvodu.
Jaký je postup při vypovězení dohody?

Výpovědní lhůta počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně a skončí nejpozději uplynutím 30 dnů ode dne, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně, ne však dříve, než bude uzavřena dohoda nová.

Smluvní strana, která dohodu o výkonu pěstounské péče vypověděla o tom bez zbytečného odkladu informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností,v jehož obvodu má pěstoun trvalý pobyt.

Pokud byla dohoda vypovězena pěstounem a nebude nahrazena novou dohodou o výkonu pěstounské péče do 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených v § 47a ZSPOD příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností svým rozhodnutím.

Naposledy upraveno: 28.3.2015 

Napsat komentář