Neúčelová odlehčovací péče

Co to je neúčelová odlehčovací péče?

Osoba pečující (pěstoun) a osoba v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu) mají podle § 47a odst. 2 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let.

Proč je toto odlehčení poskytováno?

Účelem tohoto odlehčení pěstounům je zajištění jejich odpočinku, psychohygieny, nabrání nových sil pro péči o svěřené děti.

Jak je odlehčení dlouhé?

Rozsah odlehčení je stanoven na 14 kalendářních dnů za rok. Pokud je např. dítě do pěstounské péče svěřeno v průběhu roku, dochází k poměrnému krácení tohoto nároku. Minimálně by však toto neúčelové odlehčení mělo být poskytnuto alespoň půlden.

Věk dětí v závislosti na nárok na odlehčení

Ze zákona vyplývá, že nárok má pěstoun, který má v péči dítě ve věku alespoň dvou let.

Jakou může mít odlehčení formu?

Odlehčovací péče nemusí být poskytována v uceleném časovém úseku (zejména u menších dětí je vhodnější zvolit pouze kratší odloučení), za celodenní péči lze označit i pomoc v denních hodinách, kdy se dítě vrací na noc do domácnosti pěstounů (příměstské tábory, popř. aktivity Valiky během dne).

Formu odlehčení je třeba vždy volit s ohledem na věk dítěte a jeho specifické potřeby. Naplnění tohoto nároku může být realizováno nejrůznějšími formami. Může se jednat například o odlehčení, které zajistí Valika, pobyt dítěte na táboře (ať už příměstském nebo vzdálenějším), popř. jiná vhodná forma, která bude pro konkrétní dítě vhodná.

Valika má právo jednat s pěstouny o formě péče ve vztahu k potřebám a zájmům dětí a případné nároky v tomto směru korigovat (pokud by např. bylo požadováno zajištění delšího pobytu dítěte krátce po jeho svěření do péče, zajištění péče ve formě neodpovídající věku či zdravotnímu stavu dítěte apod.)

Finanční stránka a způsob úhrady

Pro rok 2016 byl po analýze výše přiznaného příspěvku a sestavení rozpočtu stanoven příspěvek na toto neúčelové odlehčení ve výši 3.500,- Kč na 1 dítě starší dvou let svěřené do pěstounské péče.

Existuje několik způsobů úhrady odlehčení:

1. Odlehčení je uhrazeno pěstounem a na základě žádosti (podložené doklady) je pěstounovi následně příspěvek proplacen

Pěstoun sám uzavírá smluvní vztah (formou objednávky, smlouvy atd.) se subjektem, který poskytuje odlehčení (např. tábor). Následně požádá Valiku o proplacení. V tomto případě bude na dokladech zpravidla pěstoun a subjekt, který mu poskytl službu, a proto je třeba vyplnit žádost (viz níže).

2. Odlehčení je uhrazeno poskytovateli služby přímo Valikou

Faktura či jiný doklad je vystaven na jméno Valiky. V tomto případě hradí pěstoun pouze částku převyšující příspěvek na odlehčení, případně stravu během odlehčení, protože z příspěvku na výkon pěstounské péče lze hradit pouze účastnický poplatek (zahrnující např. ubytování, osobní náklady vedoucích tábora atd.) případně dopravu na místo odlehčení, nikoli již však stravu.

V případě, že je odlehčení uhrazeno přímo Valikou a fakturovaná částka je vyšší než poskytnutý příspěvek, je pěstoun povinen tento rozdíl uhradit na bankovní účet Valika č. 24 004 34 085/2010 nejpozději do 14 pracovních dnů od oznámení, že ze strany Valiky došlo k uhrazení odlehčení.

Důležité upozornění – pokud je odlehčení uhrazeno na základě objednávky a dítě se odlehčení nezúčastní, je většinou požadován storno poplatek, který je povinen uhradit pěstoun, protože tento poplatek nelze pokládat za uznatelný výdaj z hlediska státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Jak žádat o odlehčení nebo o příspěvek na odlehčení?

O zajištění odlehčení je třeba požádat s dostatečným časovým předstihem, aby mohlo být zajištěno kvalitní odlehčení odpovídající věku a potřebám dítěte. O odlehčení žádáte svého klíčového pracovníka buď ústně, písemně nebo elektronicky. Pro písemnou a elektronickou variantu použijte, prosím, tento formulář.

O proplacení příspěvku na odlehčení je třeba požádat bezodkladně poté, co dojde k uzavření vztahu mezi Vámi a poskytovatelem služby. O proplacení je třeba požádat na tomto formuláři a přiložit k němu všechny doklady, tj. doklad o plnění (faktura s uvedením jména a příjmení dítěte, názvu tábora, termínu, částky – ideálně rozepsané na účastnický poplatek a stravu, kterou hradí pěstoun) a dále doklad o úhradě (výpis z účtu, pokladní doklad…). Po podání žádosti dojde nejpozději do 3 pracovních dnů k posouzení splnění nároku na úhradu příspěvku. Pokud Vaše žádost bude schválena, budete o tom elektronicky informováni a příspěvek Vám bude uhrazen na bankovní účet do 7 pracovních dnů od data schválení.

Naposledy upraveno: 9.2.2016

Napsat komentář