Vzdělávání

Osoba pečující (pěstoun) a osoba v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu) mají podle § 47a odst. 2 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Specifikaci témat vzdělávání najdeme ve vyhlášce č. 473/2012 Sb. ze dne 17. 12. 2002. V jejím § 5 je uveden obsah a zaměření vzdělávání, a to takto:

  • získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě
  • získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání
  • poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte
  • zvládání krizových situací
  • návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny
  • přípravu dítěte na osamostatnění se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby

Valika se Vám každý rok snaží zajistit 24 hodin vzdělávání prostřednictvím interního vzdělávání v Karlových Varech. Toto interní vzdělávání je odborně zajištěno jak kmenovými zaměstnanci Valiky, tak externími odborníky, které jsme pro konkrétní téma nasmlouvali.

Naposledy upraveno: 28.3.2015

Napsat komentář