Realizované kontroly

PROSINEC 2020 – KVĚTEN 2021 – Kontrola Úřadu práce České republika – Krajská pobočka v Karlových Varech na čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky v rámci čerpání státního příspěvku a kontrolovaná osoba prokázala odůvodněnost čerpání finančních prostředků ze státního příspěvku

ČERVEN 2020 – ZÁŘÍ 2020 – Kontrola Krajského úřadu Karlovarského kraje na použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2018 na zajištění sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle veřejnoprávní smlouvy za období 1.1.2018-31.12.2018

Výsledek kontroly: Finanční část, kvantitavní část a kvalitativní část – nebyly zjištěny žádné nedostatky

LISTOPAD 2019 – Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republika zaměřená na kontrolu plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 04/2016 do 09/2019

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

ZÁŘÍ 2019 – Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Sokolov zaměřená na plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a v oblasti pojistného za období 01/2017 do 07/2019

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

DUBEN 2018 – Kontrola Krajského úřadu Karlovarského kraje – kontrola zaměřená na výkon sociálně – právní ochrany dětí pověřenou osobou, konkrétně dodržování ustanovení § 48, 49 a 49a zákona š. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně dětí.

Výsledek kontroly: kontrolou bylo zjištěno, že u některých spisových dokumentací došlo k porušení povinnosti podávat zprávy o průběhu výkonu PP (zpráva dodána několik dní po půlročním termínu), u některých případů došlo k porušení být v osobním styku s pěstounem a s svěřenými dětmi každé dva měsíce (osobní styk uskutečněn několik dnů po uplynutí 2 měsíční lhůty, většinou z důvodu nemoci na straně pěstouna/dítěte).

KVĚTEN 2017 – Kontrola Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, ÚzPr Sokolov – kontrolovány byly finanční prostředky poskytnuté ze státní rozpočtu pro rok 2014 na sociální služby a ze státního rozpočtu pro rok 2015 na aktivity v oblasti Rodiny a ochrany práv dětí (obě kontrolované oblasti spadají pod MPSV)

Výsledek kontroly: nebylo zjištěno porušení podmínek

LEDEN 2017 – Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Sokolov zaměřená na plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a v oblasti pojistného

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

LISTOPAD 2016 – Inspekce Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřená na poskytování sociálních služeb

Předmětem inspekce bylo plnění povinností poskytovatele stanovených v § 88 a 89 zákona o sociálních službách (ZSS), dále kvalita poskytovaných služeb podle § 99 ZSS a plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c ZSS.

Výsledek inspekce: Získali jsme 51 bodů z 57 možných, žádné kritérium nebylo hodnoceno 0 body. Nedostatky byly zjištěny u 2 zákonných povinností.

ČERVEN 2016 – Inspekce Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Plzni zaměřená na poskytování sociálně-právní ochrany (konkrétně § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)

Kvalita poskytování sociálně-právní ochrany se na základě § 50a a v návaznosti na § 58b odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí ověřuje pomocí standardů kvality, jejichž obsah je stanoven v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. Plnění jednotlivých kritérií standardů kvality se podle § 6 odst. 3 prováděcí vyhlášky hodnotí, přičemž za splněné kritérium se započte 1 bod.

Výsledek inspekce: Splnili jsme 63% hodnocených kritérií standardů kvality.

KVĚTEN 2016 – Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republika zaměřená na kontrolu plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 03/2014 do 03/2016

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

ČERVEN 2015 – Kontrola Krajského úřadu Karlovarského kraje zaměřená na použití veřejné finanční podpory na zajištění sociálních služeb dle veřejnoprávní smlouvy ev.č. 00849/2015-00 za období 01.01.2015 do 07.06.2015 a období časově, věcně a účetně související.

Výsledek kontroly: finanční část – nebyly shledány nedostatky, kvalitativní část – nebyly shledány nedostatky, kvantitativní část – nebyly shledány nedostatky

BŘEZEN 2015 – Kontrola Krajské úřadu Karlovarského kraje zaměřená na plnění podmínek stanovených pro registraci dle ustanovení § 79 a 80 zákona č. 108/2006 Sb. v sociální službě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi za období 01.01.2014 do 22.03.2015.

Výsledek kontroly: nebylo uloženo žádné opatření (údaj v registru poskytovatelů)

Napsat komentář