Přípravy žadatelů o NRP

Od 24. června 2021 může Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. realizovat podle § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad.

Přípravné kurzy se v Centru pro dítě a rodinu Valika mohou konat dvěma formami (výběr formy závisí zpravidla na domluvě se zadavatelem):
a) „klasická“ forma prostřednictvím „přednášek“ se skupinovými a sebezkušenostními aktivitami
b) prostřednictvím programu PRIDE (více o programu PRIDE zde)

Přípravné kurzy jsou sestaveny tak, aby byl zachován maximální respekt k individuálním potřebám a potenciálu jednotlivých účastníků kurzu. Jsou vyvážené, tvoří je teoretická a praktická (sebezkušenostní) část. Větší část přípravy probíhá ve skupině, zbytek pak formou individuální práce s žadateli (individuální rozhovory).

Cíle přípravného kurzu a jeho obsah

 • předání ucelených informací o problematice náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“)
 • zprostředkování reálného pohledu na celou oblast NRP (aspekty právní, psychologické,
  sociální)
 • přiblížení minulosti dítěte a podpora přijetí jeho identity
 • seznámení s potřebami ohrožených dětí, jejich pocity, projevy
 • zprostředkování pohledu na to, jaké změny v rodině mohou nastat po příchodu dítěte
 • podpora přijetí identity náhradního rodiče
 • získání důvěry v odbornou pomoc a navázání vzájemných kontaktů mezi
  účastníky
 • zvědomění si silných a slabých stránek žadatele z hlediska jeho předpokladů
  stát se náhradním rodičem

Příprava se zaměřuje především na tyto okruhy:
a) sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného systému a sociálních kontaktů – probíhá zejména individuální formou, kdy se zjišťuje motivace k NRP, fungování rodinného systému, mapují se sociální kontakty a očekávání od dítěte svěřeného do péče
b) poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči (podpora dítěte při uplatňování jeho práva vyjádřit svůj názor a účastnit se rozhodování, která se ho týkají),
c) osvojení si spolupráce s dalšími odborníky,
d) komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot,
e) rozvoj schopností a zájmů dítěte,
f) uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte (s ohledem na specifika dětí v NRP),
g) styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími osobami blízkými (právo na udržení a rozvíjení rodinných vazeb),
h) práce s dětmi žijícími v rodině žadatele,
i) práva a povinnosti rodičů dětí,
j) práva a povinnosti pěstounů.

Příprava pěstounů na přechodnou dobu dále obsahuje:
a) dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s rodinou dítěte,
b) proces předání dítěte,
c) obsah a formu pravidelného vyhodnocování situace dítěte.

Při sestavování popisu realizace příprav jsme vycházeli z našich zkušeností s prací se žadateli a stávajícími pěstouny, dále pak z těchto materiálů:

 • Doporučení pro přípravy a další vzdělávání zájemců o náhradní rodinnou péči, Mgr. Zuzana Kudelová, Mgr. Michaela Svobodová a Mgr. Johana Mertová, MPSV, 2019.
 • Přípravy pro budoucí náhradní rodiče, Alena Vávrová, Pavla Pokorná, Jana Frantíková, Halka Korcová, Karin Řeháková, Středisko náhradní rodinné péče, 2012
 • Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, Veronika Hofrová a Eva Rotreklová, Triada, 2009
 • Odborná příprava PRIDE pro náhradní rodiče, MPSV, 2015
 • Metodické doporučení MPSV Č. 7/2009 k odbornému posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, MPSV, 2009

Podrobnější informace Vám k přípravám podá Mgr. Petr Najman na kontaktech 739 695 396 nebo najman@valika.cz