Projekt na podporu rodičů samoživitelů

Nadace Agrofert podpořila náš projekt na podporu rodičům samoživitelůmagrofert

Nadace Agrofert v rámci grantového řízení „Podpora neziskových organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem“ podpořila i náš projekt. Záměrem projektu je za pomoci systematické terénní sociální práce v rodinách s jedním živitelem (samostatným rodičem) a nabídky služby odlehčení zlepšit postavení rodiny (rodiče na trhu práce, dětí v systému vzdělávání a kontaktu se sociálním prostředím).

Proč je potřeba podporovat práce rodiče samoživitele?

V Karlovarském kraji bylo podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2014 celkem 7,4 % domácnosti neúplných, což je přibližně 9.300 domácností. Pokud bychom se podívali na strukturu uživatelů naší sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zjistili bychom, že k datu 19.4.2016 z celkového počtu 43 uživatelů(rodin) je 60 % rodin (26 rodin) neúplných. Ve 25 případech se jedná o samoživitelku a v 1 případě se jedná o muže samoživitele. Nejčastěji se jedná o domácnosti s 1 vyživovaným dítětem (9 rodin). Následují domácnosti se dvěma dětmi (6 rodin), čtyřmi dětmi (4 rodiny), třemi dětmi (3 rodiny), pěti dětmi (2 rodiny), šesti a sedmi dětmi (po 1 rodině). Snad všechny tyto rodiny se potýkají s nedostatkem finančních prostředků na zajištění základních potřeb rodiny a chodu domácnosti. Ostatně tento fakt dokresluje i celorepubliková statistika. Český statistický úřad ve svém měsíčníku Statistika a my zveřejnil, že více než třetina
domácností, v nichž žije samotný rodič s alespoň jedním dítětem, se propadla pod hranici příjmové chudoby. Většinou jde o osamělé matky s dětmi, které jsou v nejhorší situaci. Tuto skutečnost můžeme potvrdit i my, z vlastní praxe – viz výše. Více informací o projektu najdete na této stránce.

Osoby z neúplných rodin s dětmi a osoby z rodin se třemi a více dětmi rovněž dle výsledků ČSÚ patří mezi skupiny lidí, které nejvíce trpí určitým materiálním nedostatkem, tzn., že si nemohou dovolit některé věci, služby či požitky. Velmi často se setkáváme s tím, že se dětem z těchto rodin nedostávají volnočasové aktivity. Rovněž statistické údaje ukazují, že rodiče samoživitelé vynakládají větší finanční prostředky například na alkoholické nápoje a tabák (1,4% příjmu) než na vzdělávání svých dětí (1,2% příjmu). I tento problém bychom chtěli za pomocí cílené přímé komplexní sociální práce s rodinou eliminovat a nastavit rodinné výdaje tak, aby přednost mělo vzdělání a zdravý vývoj dětí.

Projekt obsahuje dvě hlavní aktivity:
AKTIVITA 1 – TERÉNNÍ SLUŽBY FORMOU PŘÍMÉ PRÁCE S RODINAMI s akcentem na rozvoj finanční gramotnosti v rodinách a podporu vzdělávání dětí (zvyšování rodičovských kompetencí v oblasti přípravy do školy). Poskytování odborných poradenských služeb (speciálně pedagogických, sociálně právních), pomoc při vyhledávání zaměstnání s možností flexibilních pracovních úvazků.

AKTIVITA 2 – ODLEHČENÍ
V rámci této aktivity se bude jednat o poskytnutí dočasné pomoci při zajištění osobní péče o dítě/děti. Toto odlehčení bude vždy poskytováno s ohledem na věk dítěte, jeho rozumovou vyspělost, zdravotní stav a další okolnosti. Účelem tohoto odlehčení je zajištění odpočinku a psychohygieny rodiče samoživitele. Zohlednění skutečnosti, že péče jednotlivcem je mnohdy velmi náročná a zpravidla leží na bedrech samotné osoby, protože širší rodina nefunguje, popř. je ve větší vzdálenosti. Odlehčení bude poskytováno v několikeré formě – hlídání přes den v domácnosti samoživitele, hlídání přes den v prostorách neziskové organizace. Při zajišťování odlehčení se budeme snažit najít nejvhodnější formu pro všechny děti současně, aby samoživitel měl skutečně chvilku sám pro sebe, aby načerpal nové síly pro další péči o děti.