Informace pro pěstouny

klic3-valika

Od 12. března 2014 máme pověření k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů klade značné nároky na osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod. Účelem dohody o výkonu pěstounské péče je tedy zajištění pomoci pěstounům.

Bližší zákonné podrobnosti k dohodám o výkonu pěstounské péče najdete v § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Práva a povinností pěstounů pak v § 47a téhož zákona.

Proč si vybrat zrovna nás pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče?

Přestože, a možná právě proto, že jsme malá regionální organizace, dokážeme pěstounům nabídnout služby šité na míru v místě jejich bydliště. Starat se o Vás budou lidé, kteří rozumí problematice náhradní péče. Rovněž Vám nabízíme možnost podílet se na tvorbě nabízených služeb (aktivní participace na rozvoji organizace).

„Chceme být Vaším partnerem při cestě náhradním rodičovstvím.“

Uvažujete o změně doprovázející organizace? 

Pěstoun může dohodu o výkonu pěstounské péče vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Dohoda o výkonu pěstounské péče zanikne k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém byla dohoda o výkonu pěstounské péče vypovězena nebo ve kterém bylo dohodnuto její zrušení. Výpověď dohody o výkonu pěstounské péče musí být druhé smluvní straně doručena nejpozději 30 dnů před koncem kalendářního pololetí. Výpovědní doba skončí k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém byla dohoda o výkonu pěstounské péče smluvní stranou vypovězena. Bude-li výpověď doručena druhé straně později než 30 dnů před koncem kalendářního pololetí, skončí výpovědní doba k poslednímu dni kalendářního pololetí následujícího po doručení výpovědi.

Co Vám můžeme v rámci dohody o výkonu pěstounské péče nabídnout?

  • individuální a empatický přístup zohledňující specifika přijatého dítěte i náhradní rodiny
  • pomoc při zajištění osobní péči o svěřené dítě (např. v případě vyřizování nezbytných záležitostí, pracovní neschopnosti atp.)
  • respitní péče (zajištění celodenní péče o svěřené dítě)
  • odborné poradenství a pomoc (např. psychologa, psychoterapeuta, právníka či jiného odborníka, a to buď skrze kmenové pracovníky organizace, nebo externí spolupracovníky)
  • kvalitní a smysluplné vzdělávání v oblastech souvisejících s péčí o dítě, včetně bohaté knihovny publikací
  • realizace asistovaného kontaktu svěřeného dítěte s biologickými rodiči, popř. dalšími blízkými osobami

Co naopak budeme vyžadovat od pěstounů?

  • spolupráci v rámci naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
  • spolupráci v rámci naplňování individuálního plánu ochrany dítěte
  • spolupráci při udržování kontaktu a sounáležitosti dítěte s biologickými rodiči, popř. dalšími blízkými osobami (pokud je to v zájmu dítěte)

Jestliže byste se rádi dozvěděli více informací k nabízeným službám v rámci dohod o výkonu pěstounské péče, domluvte si osobní konzultaci, zavolejte nebo napište e-mail. Věnovat se Vám bude JUDr. Petr Najman, se kterým můžete všechno probrat. Kontakty jsou 739 69 53 96 nebo najman@valika.cz