Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách

Vláda České republiky ve středu 29. března 2017 schválila komplexní novelu zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Hlavním cílem novely je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů. Zásadní je přitom přehlednost celého systému. Občané by se díky novele měli snáze orientovat, kam se mají obrátit a kdo jim může zajistit v jejich konkrétní nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu.

V tomto příspěvku se zaměřím pouze na oblast služeb pro rodiny s dětmi.

DOMOV PRO DĚTI NA PŘECHODNOU DOBU

 • pobytová služba pro ohrožené nezletilé děti na max. půl roku
 • poskytovatel této služby dítěti zajistí například ubytování, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, atd.
 • zjednodušeně řečeno se jedná o zařízení, která jsou dnes označována jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

DOMOV PRO DĚTI

 • pobytová služba pro ohrožené nezletilé děti po dobu delší než půl roku
 • poskytovatel této služby dítěti zajistí například ubytování, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, atd.
 • tato služba může být poskytována na základě smlouvy se zákonným zástupcem, ale i na základě rozhodnutí soudu

Z důvodové zprávy: Cílem zakotvení nového druhu pobytové služby poskytované v domovech pro děti je předejít nutnosti nařizování ústavní výchovy dítěte v případech, ve kterých rodiče nejsou schopni zajistit péči o dítě po dobu delší než 6 měsíců a zároveň není možné zabezpečit péči o dítě prostřednictvím jeho svěření do poručnické nebo pěstounské péče. V současné době neexistuje žádná dlouhodobější pobytová služba pro ohrožené děti, kterou by bylo možné poskytovat dítěti bez doprovodu rodičů po dobu delší než 6 měsíců pouze na základě smlouvy se zákonným zástupcem dítěte, nejedná-li se o dítě se zdravotním postižením. 

Zakotvení tohoto druhu pobytové sociální služby je jedním z předpokladů budoucího sjednocení služeb pro ohrožené děti, včetně pobytových služeb poskytovaných na základě rozhodnutí soudu, jehož příprava a realizace byla dotčeným resortům uložena usnesením vlády č. 1033 ze dne 23. 11. 2016. Potřeba zajištění sociální služby v domově pro děti se předpokládá v nejbližším období maximálně pro 500 dětí za rok, což představuje dopad pro státní rozpočet ve výši 252 mil. Kč.

SLUŽBY PRO RODINY

Novela zcela ruší sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jako jeden z druhů sociální služby a zavádí komplexní systém služeb pro rodiny (Služby pro rodiny). Služby pro rodiny jsou beplatné terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované nezletilým osobám, těhotným ženám a jednotlivým členům rodiny, jejíž členové se nacházejí v nepříznivé sociální situaci ohrožující funkčnost nebo celistvost rodiny, nebo je-li vývoj nezletilého dítěte ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat nebo u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje včetně ohrožení nežádoucími společenskými jevy.

Služby pro rodiny by měly obsahovat tyto činnosti:

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 4. sociálně terapeutické činnosti,
 5. rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností v přirozeném sociálním prostředí,
 6. poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci.

Celý návrh novely si můžete přečíst na http://1url.cz/YtVka